Obowiązek informacyjny


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merida Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, NIP 631-23-00-850, REGON 008174780, BDO000048457, KRS 0000019537
2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy
o kontakt na adres e-mail: rodo@merida.pl lub adresem siedziby Spółki, wskazanym w pkt 1.
3. Dane zawarte w formularzu są niezbędne do:
a) rejestracji na stronie moja.merida.pl aby uzyskać rozszerzoną gwarancję podstawa prawna art. 6 ust 1 a) RODO i będą przetwarzane do czasu wycofania zgody
b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku zaistnienia sporu, podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO i będą przetwarzane przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa
1. Podanie danych jest warunkiem rejestracji. W przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwa rejestracja na stronie internetowej moja.merida.pl i uzyskanie rozszerzonej gwarancji
2. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych, usunięcia danych (w przypadkach wskazanych
w RODO ), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi np. hostingowe i zarządzania stronami internetowymi, podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych, Po, audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym, Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa