Warunki rozszerzonej gwarancji

1

GWARANT
Warunki Rozszerzonej Gwarancji Merida (RGM) świadczy:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD. P.O. Box 56 Yuanlin Taiwan R.O.C.
reprezentowana na terytorium RP przez
Merida Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Zabrzu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000019537, NIP: 6312300850, REGON: 008174780, nr BDO 000048457.

2

PRZEDMIOT ROZSZERZONEJ GWARANCJI
Przedmiot RGM:
– rama roweru marki Merida z następujących kategorii:
– rowery szosowe i fitness,
– rowery crossowe, gravelowe, przełajowe,
– rowery MTB XC oraz trail,
– rowery typu all mountain oraz Enduro,
– rowery elektryczne Merida,
– sztywny widelec roweru Merida z powyższych kategorii,
– rama roweru: Merida Freeway, Merida Cityway, Merida Classicway

wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez Merida Polska Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu, z rowerów pochodzących
z kolekcji 2021 lub nowszych niż 2021. Ramy rowerów i sztywne widelce pochodzące z kolekcji rowerów
2020 i starszych (tych samych kategorii jak podane wyżej w punkcie 2) są objęte Rozszerzoną Gwarancją Merida
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4 RGM. Rozszerzona gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi
roweru w zakresie wad fabrycznych (materiałowych lub produkcyjnych).

3

OBSZAR ROZSZERZONEJ GWARANCJI
RGM obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4

DLA KOGO
RGM jest udzielana pierwszemu nabywcy roweru, który dokona rejestracji roweru na stronie internetowej moja.merida.pl
w terminie 60 dni od daty zakupu – w przypadku roweru pochodzącego z kolekcji 2021 lub nowszej. Aby
skorzystać z RGM w przypadku roweru z kolekcji starszej niż 2021 zakupionego 1.10.2020 bądz po tej dacie, po
wprowadzeniu danych roweru przez Sprzedawcę Merida do systemu, Klient w ciągu 60 dni od dnia zakupu powinien
dokonać rejestracji roweru na stronie internetowej moja.merida.pl.

5

OKRES ROZSZERZONEJ GWARANCJI
RGM zaczyna obowiązywać po dwóch latach od momentu zakupu (przez pierwsze dwa lata od zakupu obowiązuje
standardowa gwarancja) w następujących zakresach:
– dożywotnia gwarancja na ramy wykonane z włókien węglowych i ramy aluminiowe:
– rowerów szosowych i fitness,
– rowerów crossowych, gravelowych i przełajowych,
– rowerów MTB XC i trail,
– rowerów typu all mountain i Enduro,
– rowerów elektrycznych Merida;
– 3 lata na sztywne widelce ww. rowerów;
– 3 lata na ramy rowerów Merida Freeway, Merida Cityway, Merida Classicway.

6

WYŁĄCZENIA
Wyłączone z Rozszerzonej Gwarancji Merida są:
– awarie wynikające z tytułu użytkowania roweru niezgodnie z zapisami instrukcji obsługi,
– awarie i usterki powstałe wskutek upadków czy wypadków komunikacyjnych, również tych spowodowanych
przez przeciążenia i przeładowania roweru,
– awarie i usterki powstałe na skutek przeróbek, modyfikacji, stosowania niekompatybilnych komponentów,
– awarie i usterki powstałe na skutek nieprawidłowego montażu,
– awarie powstałe wskutek zaniedbań przeglądów i czynności serwisowych,
– rowery używane w działalności gospodarczej: wypożyczalnie, usługi transportowe,
– rowery dziecięce, freeride i downhill Merida.

7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA
RGM nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
W razie stwierdzenia wady fabrycznej Merida dokona wymiany ramy/sztywnego widelca na wolne od wad. W
przypadku zakończenia produkcji danego modelu roweru bądź niedostępności produktu Merida zastrzega sobie
prawo do dostarczenia ramy będącej nastepczynią reklamowanej ramy w dostępnym kolorze, przy założeniu, że
będzie to model tej samej lub wyższej klasy. To samo dotyczy sztywnego widelca.
Roszczenia z tytułu RGM należy zgłaszać za pośrednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony rower, lub, jeśli
nie jest to możliwe, za pośrednictwem innego sklepu z sieci sprzedaży Merida Polska. Lista tych sklepów jest dostępna
na stronie https://www.merida-bikes.com.

8

WYMOGI
Osoba, która chce korzystać z RGM, zobowiązuje się do:
– dokonania pierwszego pełnego przeglądu serwisowego roweru nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty
zakupu roweru albo nie później niż w ciągu pierwszych przejechanych 500 km, albo do pierwszych 15 godzin
użytkowania;
– przegląd ten powinien zostać odnotowany w karcie gwarancyjnej;
– stosowania wyłącznie właściwych dla danego modelu roweru części zamiennych i akcesoriów;
– kompletnego przeglądu roweru nie rzadziej niż raz w roku, z odnotowaniem tego przeglądu w karcie gwarancyjnej.
W przypadku braku miejsca na odnotowanie przeglądu w karcie gwarancyjnej, przegląd powinien zostać
odnotowany corocznie w karcie przeglądu. Stosowny plik do wykorzystania w tym celu jest dostępny do pobrania
na stronie moja.merida.pl,
– przedłożenia certyfikatu RGM podczas zgłaszania roszczenia.

9

POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE
W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego Merida dokona wymiany ramy/sztywnego widelca na
produkt wolny od wad zgodnie z zapisami punktu 7 RGM. Koszty przygotowania i dostarczenia ramy/sztywnego
widelca do punktu zakupu roweru oraz koszty usługi serwisowej związanej z wymianą ponosi właściciel roweru.
Ze względu na specyfikę produkcji termin postępowania gwarancyjnego może być zależny od dostępności danej
ramy i cyklu produkcyjnego.

10

OKRES OBOWIĄZYWANIA
Rozszerzona Gwarancja Merida obowiązuje od 1.10.2020 r.