Regulamin świadczeń usług drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia ogólne
1.Wypełniając obowiązki wynikającego z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną Merida Polska Spółka z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług droga elektroniczną.
2.Definicje pojęć użytych w regulaminie:
a)Usługodawca- Merida Polska Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000019537, NIP 631-23-00-850, REGON: 008174780, BDO 000048457,
b)Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który zobowiąże się
do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
c)usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidulane życzenie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d)system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
e)środki komunikacji elektronicznej- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidulane porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
3.Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną na stronie www.moja.merida.pl
4.Regulamin określa:
a)Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną
b)Warunki świadczenia usług droga elektroniczną
c)Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
d)Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
e)Tryb postępowania reklamacyjnego
f)Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
g)O danych osobowych

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
1.Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną następujące usługi:
a) Założenie konta w serwisie www.moja.merida.pl, uprawniającego do uzyskania rozszerzonej gwarancji – nieodpłatna usługa, w ramach której po dokonaniu rejestracji Usługodawca uzyskuje po upływie 2 lat od zakupu roweru rozszerzenie gwarancji na ramę zakupionego roweru lub sztywne widelce kół zgodnie z Regulaminem Rozszerzonej Gwarancji. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji zaakceptowania Regulaminu Rozszerzonej Gwarancji oraz podania następujących danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku niedokończenia rejestracji konto użytkownika zostaje usunięty po 14 dniach od dnia rozpoczęcia rejestracji. Usługobiorca może zrezygnować z usługi poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres moja@merida.pl. W przypadku rezygnacji z usługi konto użytkownika zostaje usunięte oraz zostaje rozwiązana umowa
o rozszerzoną gwarancję.
b)Newsletter –nieodpłatane dostarczanie wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami dotyczącymi działalności Usługodawcy, zawierających informacje promocyjne i handlowe. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji oraz podanie danych: imię, nazwisko, adres email. Usługodawca może w każdej chwili zrezygnować
z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdym przesłanym newsletterze. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

§ 3

Warunki świadczenia usług droga elektroniczną
1.Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługodawcy na warunkach i w zakresie wskazanym
w niniejszym Regulaminie.
2.Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z warunkami usługi i niniejszym Regulaminem oraz że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3.Do zawarcia umowy dochodzi w momencie założenia konta oraz akceptacji Regulaminu.
4.Dostęp do usług możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet (bezprzewodowej lub przewodowej) poprzez połączenie się ze stroną www.moja.merida.pl
5.Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzania danych prawdziwych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac związanych z konserwacją systemu teleinformatycznego lub aktualizacją oprogramowania.
7.W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia. Uwagi dotyczące działania serwisu powinny być zgłaszane na adres moja@merida.pl

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
1.Dostęp do usług wymaga od Usługobiorcy:
a)posiadania dostępu komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5 oraz JavaScript,
b)dostępu do poczty elektronicznej,
c)włączenia w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług. Może jednak powodować utrudnienia w działaniu serwisu .
d)zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji.

§ 5

Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
1.Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy oraz
z udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem oraz do poszanowania dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz praw autorskich Usługodawcy i osób trzecich.
2.Usługobiorcy nie wolno:
a)Dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przyjęte normy społecznie oraz które naruszają dobra osób trzecich
b)Udostępniania danych do loginu i hasła do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieupoważnionym
c)Podejmować działania, których celem jest przełamanie, testowanie lub ominięcie zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Usługodawcy
d)Podejmować działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu od sytemu teleinformatycznego Usługodawcy
e)Nadużywania środków komunikacji elektronicznej mogących spowodować przeciążenie lub zachwianie w pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy
3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)szkody, które powstaną z powodu korzystania z usług w sposób sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z Regulaminem
b)szkody, które powstaną z powodu korzystania z usług przez osobę nieuprawnioną, która
z powodu zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do świadczonych przez Usługodawcę usług.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego
1.Reklamację dotyczące usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moja@merida.pl . Prosimy o podanie w opisie reklamacji informacji dotyczących w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację
2.Usługodawca dołoży starań aby rozpatrzyć reklamację niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, przed upływem powyższego terminu o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
1.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzkami charakterystycznymi dla sieci Internet, w szczególności:
a)Atakami hackerów
b)Zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie
2.Usługodawca zaleca w celu uniknięcia zagrożeń do zainstalowania oprogramowania antywirusowego na komputerze, laptopie lub urządzeniu multimedialnym, z którego korzysta Usługobiorca. Program antywirusowy powinien być aktualizowany na bieżąco –niezwłocznie po ukazaniu się kolejnej aktualizacji.
3.Usługodawca zaleca dodatkowo uruchomienie zapory systemowej.

§ 8

Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych jest Merida Polska Sp. z o.o. z siedziba w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000019537, NIP 631-23-00-850
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (założenie konta w serwisie www.moja.merida.pl, newsletter)
3.Szczegółowe informacja o przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności.

§ 9

Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. W odniesieniu do Usługobiorców będących konsumentami w rozumienie kodeksu cywilnego, zmiana Regulaminu możliwa jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności gdy wynika to ze zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu oraz w przypadku zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę określonych usług. W takim przypadku Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r